วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-eastern-newsLocal-news

ชลบุรีเปิดรับคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดชลบุรีรายใหม่

จังหวัดชลบุรี เปิดรับคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดชลบุรีรายใหม่ ระหว่าง 1-8 พ.ย 64 ทาง EMS เท่านั้น

กำหนดรายละเอียด ดังนี้
1.มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2.อายุ 20 -80 ปี
3.สุขภาพแข็งแรงจำหน่ายสลากได้ด้วยตนเอง หากอายุเกิน 70 ปีต้องมีใบรับรองแพทย์
4.ไม่เป็นผู้วิกลจริต ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ไร้ความสามารถหรือโรคติดต่อที่น่ารังเกียจของสังคม
5.ได้รับสลากเพียงโควต้าเดียว ไม่ซ้ำซ้อนกับสมาชิกตัวแทนจำหน่ายประเภทสมาคม มูลนิธิ องค์กรด้วย
6.ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้างของสำนักงานสลากกินแบ่ง
7.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ
8.ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ นักบวช
9.กรณีใช้สิทธิผู้พิการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตัวเองไม่ได้ ให้ผู้ดูแลเป็นผู้จำหน่ายแทน

เงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากประเภทบุคคลทั่วไป
1.ต้องเป็นผู้ค้าสลากได้ด้วยตัวเอง
2.จำหน่ายตามราคาและสถานที่ ณ จุดที่แจ้งกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้
3.ต้องขายปลีกกับผู้ซื้อเท่านั้น ห้ามขายส่งกับผู้ที่จะนำไปขายอีกทอดหนึ่ง
4.สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญาต่างๆที่กำหนดได้

การคัดเลือกฯ เพื่อขึ้นทะเบียนสำรองรอรับการจัดสรรสลากจังหวัดชลบุรี กำหนดให้ยื่นเอกสารประกอบการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-8 พฤศจิกายน 2564 โดยส่งทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ(EMS) โดยจ่าหน้าซองมายัง “คณะทำงานขึ้นบัญชีสำรองจังหวัดชลบุรี ห้องเสมียนตราจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 2 ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โดยแนบเอกสารแบบคำร้องยื่นความประสงค์จะจำหน่ายสลาก และแผนที่แสดงสถานที่จำหน่ายสลาก โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่ www.chonburi.go.th พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และใบรับรองแพทย์(กรณีอายุเกิน 70 ปี)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ในวันที่ 19 พ.ย 64 ทาง www.chonburi.go.th และจะคัดเลือกโดยวิธีจับสลาก ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ศาลาเฉลิมกระเกียรติ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และถ่ายทอดสดทาง Page Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี และจะประกาศรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดชลบุรี ผ่านทั้ง 2 ช่องทางข้างต้นด้วย โดยจะทำการขึ้นบัญชีสำรอง จำนวน 100 คน มีกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ประกาศรายชื่อ

รายละเอียดทั้งหมดตามประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องการจัดทำบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564