วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-Local-news

ผวจ.ชัยภูมิ ลงแขกดำนา “ดำวันแม่เกี่ยววันพ่อ” โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร สืบสานปรัชญาพอเพียง

ชัยภูมิ (9 ส.ค.2566) นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานลงแขกดำนา “ดำวันแม่เกี่ยววันพ่อ” โดยมีนายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์กิจกรรม มีนายทินพล เฉลิมวสุธา นายอำเภอคอนสาร ว่าที่ร้อยเอกภัทรเดช พันแสน ประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ โคตรมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มกบรัฐราษฎร์บำรุง นางสาวสุกัลยา มโนธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น นางสุนันทา แก้งทอง เกษตรอำเภอคอนสาร นายกิจจา นิรภูมิ พัฒนาการอำเภอคอนสาร พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมดำนาพอเพียงสืบสานรักษาต่อยอดเนื่องใน “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระราชชนนีพันปีหลวง” ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก

นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก กล่าวว่ากิจกรรมลงแขกดำนา “ดำวันแม่เกี่ยววันพ่อ” ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อมุ่งเน้นเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนได้เห็น ได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมั่นคงยั่งยืน เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา เพื่อเผยแผ่และประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์บนวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง

มัฆวาน วรรณกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาคชัยภูมิ