วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-รอบกรุงสาธารณสุข

คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผนึกภาคีเครือข่ายรณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 พร้อมเสนอ (ร่าง) มาตรการรองรับการขยายเวลาเปิดสถานบริการเพื่อลดผลกระทบทางสังคม

ที่ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี (23 พฤศจิกายน 2566) นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจาก นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “นอกพรรษา ลด ละ เหล้า You Can Do คุณทำได้” ปี 2566 โดยมีนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน เข้าร่วม ซึ่งคณะกรรมการพิจารณารางวัลฯ ได้คัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ จำนวน 3 ผลงาน จากที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 61 ผลงาน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวันเฉลิม รัตพร กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสุมินตรา สร้อยสาย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวพรรณิดา เลิศศรีพัฒนากุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเสนอแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 โดยบูรณาการมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ เตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอำเภอเสี่ยงสูง โดยมีนายอำเภอเป็นแกนนำในนาม “นายอำเภอนักรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” และประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2565 กฎหมายใหม่ “เมาขับ ผิดซ้ำ จำคุก” รวมถึงคัดกรองผู้ดื่มสุรา ณ ด่านชุมชน เพื่อป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงระดับชุมชน และ“ด่านครอบครัว” เน้นย้ำให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานและคนในครอบครัวไม่ให้ดื่มแล้วขับขี่ยานพาหนะ ส่งเสริมบทบาทให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่ด่านชุมชน ดำเนินการเรียกตรวจเพิ่มขึ้น เพื่อสกัดกั้นคนเมาที่ผ่านมา ณ ด่านชุมชน ไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะและประชาสัมพันธ์ ให้มีการนำวิธีการสังเกตและประเมินอาการมึนเมาสุราเบื้องต้น ไปใช้ในการคัดกรองผู้มีอาการมึนเมาสุรา รวมถึงได้พิจารณามอบองค์การเภสัชกรรม จัดซื้อยาเลิกเหล้า Acamprosate และ Naltrexone เพื่อนำเข้ามาบำบัดรักษาผู้ติดสุราในประเทศไทย

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการเตรียมความพร้อมในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ขับเคลื่อนการรณรงค์การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กและเยาวชน ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี โดยเด็ดขาด และห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกประเภท (โปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม) รวมไปถึงขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่กฎหมายกำหนด (เวลา 11.00 – 14.00 น. และ เวลา 17.00 – 24.00 น.) เพื่อลดอุบัติเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค