วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-การศึกษาชุมชน-สังคม

สวพส.จับมือ มร.ชม.ลงนาม MOU เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและการให้บริการวิชาการ

เชียงใหม่ (10 พฤศจิกายน2564) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกันจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อประสานความร่วมมือและบูรณาการองค์ความรู้ของทั้งสองฝ่ายในด้านวิชาการเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและการให้บริการวิชาการ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27 ) ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือและบูรณาการองค์ความรู้ในด้านการให้บริการวิชาการเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานทั้งสองให้มากที่สุด โดยมีความร่วมมือด้านต่างๆ อาทิ ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของทั้งสองฝ่ายทั้งด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัย การให้บริการวิชาการและการพัฒนาทางด้านการบริหารจัดการ , ความร่วมมือในการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนข้อมูลและจัดกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน เพื่อให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป และความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในด้านวิชาการ การเรียนการสอน เกิดประโยชน์จากประสบการณ์การทำงานจริง และความร่วมมือกันในด้านอื่นๆ ตามพันธกิจของหน่วยงาน ซึ่งแต่ละฝ่ายจะได้พิจารณาเห็นชอบร่วมกันต่อไป

ขณะที่ รศ. ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า การบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการนี้มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 นับเป็นความร่วมมือที่จะช่วยกันต่อยอดทางด้านการศึกษา การค้นคว้าวิจัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับความรู้ และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอด โดยทาง มร.ชม. ยินดีจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้มากที่สุด