วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-covidnews

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ การผ่อนคลายข้อปฎิบัติในการสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 46) เรื่อง การผ่อนคลายข้อปฎิบัติในการสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร โดยยกเลิกความในข้อ 1 แห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป