วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดยะลา

เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วยโครงการระบบประปาโรงเรียนลุกมานูลฮากีม ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำและตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานปรับปรุงฝายบ้านโปโฮ) ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา และโครงการฝายลำพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โดยรับฟังบรรยายสรุปผลโครงการระบบประปาโรงเรียนลุกมานูลฮากีม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายมูฮำมัดอาลาวี บือแน ประธานชมรมโรงเรียนเอกชนศึกษาสงเคราะห์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 17 โรงเรียน ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค โดยแบ่งแนวทางการให้ความช่วยเหลือออกเป็น 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างและพัฒนาระบบประปาบาดาลให้แก่โรงเรียน จำนวน 13 โรงเรียน ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดปัตตานี โดยความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน จำนวน 4 โรงเรียน โครงการระบบประปาโรงเรียนลุกมานูลฮากีม เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี 2562 ปัจจุบันสามารถส่งน้ำสนับสนุนด้านการอุปโภคและบริโภคให้แก่ครูและนักเรียน จำนวน 450 คน รวมทั้งส่งน้ำสนับสนุนด้านการเกษตรของโรงเรียนอีกด้วย โอกาสนี้องคมนตรีได้มอบคู่มือการใช้ประโยชน์ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน และของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนหน่วยงาน จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมสภาพโครงการ และพบปะครูนักเรียน

ต่อมาคณะได้เดินทางไปยังโครงการชลประทานยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยรับฟังสรุปผลความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่ราษฎรทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ จำนวน 2 โครงการ คือโครงการปรับปรุงฝายบ้านควนพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา และโครงการก่อสร้างฝายบ้านแยะในพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ในการนี้ องคมนตรี ได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการและการพัฒนาต่อยอดโครงการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ส่วนรวมแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะ เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำและตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานปรับปรุงฝายบ้านโปโฮ) บ้านยะลา หมู่ที่ 1 ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โอกาสนี้ องคมนตรี เปิดบานระบายตะกอนหน้าฝาย เพื่อการบำรุงรักษาหัวงานโครงการฯ และลงพื้นที่ดูสภาพพื้นที่โครงการฯ พร้อมพบปะพี่น้องประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายดอเลาะแม แวกาจิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้ขอพระราชทานโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร

ทั้งนี้ กปร. ได้สนับสนุนงบประมาณปี 2561 ให้กรมชลประทาน ดำเนินการปรับปรุงฝายบ้านโปโฮ โดยก่อสร้างเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างช่องระบายตะกอน เพื่อทดน้ำจากฝายเข้าสู่ระบบคลองส่งน้ำเดิม ปัจจุบันสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร (นาข้าว) จำนวน 500 ไร่ ให้แก่ราษฎรบ้านยะลา หมู่ที่ 1 และบ้านกูแบ หมู่ที่ 2 ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

ต่อมาคณะเดินทางไปยังโครงการฝายลำพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝายลำพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมกับดูสภาพพื้นที่โครงการฯ และพบปะพี่น้องประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ โดยฝายลำพะยาฯ เป็นฝายหินก่อที่สร้างเมื่อปี 2518 ในลำน้ำลำพะยา ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของคลองพลุ้งที่บริเวณบ้านแค่ได้ชำรุดเสียหายจนใช้การไม่ได้ ทำให้พื้นที่นาในเขตตำบลลำพะยา และตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ประมาณ 5,000 ไร่ ซึ่งเคยได้รับน้ำจากฝายลำพะยาฯ ไม่มีน้ำใช้สำหรับการทำนา

ในปี 2523 กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างฝายลำพะยาฯ โดยสร้างที่บริเวณฝายเดิม ลักษณะเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จในปีเดียวกัน ทำให้สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกในเขตตำบลลำพะยาและตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ประมาณ 5,000 ไร่ ทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรและพอพระราชหฤทัย จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานพิจารณาความเหมาะสมในการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก เพื่อเก็บกักน้ำไว้ให้ราษฎรได้ใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี โดยในปี 2564 กรมชลประทานได้ดำเนินการปรับปรุงฝายลำพะยาพร้อมระบบส่งน้ำฯ ทำให้ปัจจุบันสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรให้แก่ราษฎรเพิ่มเติมอีก จำนวน 1,000 ไร่ ส่งผลต่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่ต่อไป
ข้อมูล/ภาพ กองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.