-รอบกรุง

คปภ.เร่งเยียวยาด้านประกันภัย นศ.เหยื่อรถกระบะแหกโค้งชนใน ม.เกษตรฯ

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน ฆอ8417 กรุงเทพมหานคร เสียหลักเฉี่ยวชนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ บริเวณถนนภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เป็นเหตุให้นักศึกษาได้รับบาดเจ็บ 5 ราย เหตุเกิด เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นั้น เบื้องต้นได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ บูรณาการร่วมกับสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่เกิดเหตุ ตรวจสอบการทำประกันภัย พร้อมเร่งอำนวยความสะดวก ด้านประกันภัยให้กับผู้ประสบภัย ตลอดจนติดตามรายงานความเสียหายอย่างเร่งด่วนผ่าน Platform การรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งให้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับผู้บาดเจ็บเพื่อใช้ระบบประกันภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลให้กับครอบครัวของผู้บาดเจ็บอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

ทั้งนี้ ได้รับรายงานจาก สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ว่า รถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน ฆอ8417 กรุงเทพมหานคร ได้ทำประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ไว้กับ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามกรมธรรม์เลขที่ R02CMI0000341176 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 โดยให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร  จำนวน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย จำนวน 80,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ในจะได้รับค่าชดเชยรายวัน จำนวน 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน

นอกจากนี้ ยังตรวจสอบพบว่ารถยนต์กระบะคันดังกล่าวทำประกันภัยภาคสมัครใจไว้กับ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ R02VMI0000287927 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 โดยให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก สำหรับความเสียหายต่อชีวิต ร่ายกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. จำนวน 1,000,000 บาทต่อคน และ 10,000,000 บาท ต่อครั้ง ในส่วนของความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก จำนวน 2,500,000 บาท ต่อครั้ง ความเสียหายต่อตัวรถ 330,000 บาท ต่อครั้ง สำหรับความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย (ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล) กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร ผู้ขับขี่ 1 คน จำนวน 100,000 บาท ผู้โดยสาร 4 คน จำนวน 100,000 บาท ต่อคน ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 100,000 บาท ต่อคน การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท ต่อครั้ง

ดังนั้น จึงได้สั่งการให้ สำนักงาน คปภ.เขตท่าพระ ประสานกับบริษัทประกันภัยดังกล่าวเพื่อเร่งรัดการจ่าย ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้บาดเจ็บโดยเร็ว ทั้งนี้ได้รับรายงานจากสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ว่า ได้ประสานงานกับโรงพยาบาลวิภาวดี เพื่อออกหนังสือรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บทั้งหมดจากอุบัติเหตุครั้งนี้แล้ว โดยบริษัทประกันภัย ยินดีที่จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล (จ่ายตรง) ให้แก่ทางโรงพยาบาลวิภาวดี นอกจากนี้สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ได้อำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับผู้บาดเจ็บและญาติของผู้บาดเจ็บที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รวมทั้งได้แจ้งทำความเข้าใจกับผู้บาดเจ็บ เกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับจากความคุ้มครองของ กรมธรรม์ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจแล้ว และจะเร่งติดตามให้มีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิดังกล่าวโดยเร็ว

ในเบื้องต้นจากกรณีเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้ง 5 ราย ที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งขณะนี้นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล จำนวน 3 ราย และอีก 2 ราย เดินทางกลับบ้านแล้ว โดยจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงสูงสุดตามสิทธิของประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) รายละไม่เกิน 80,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลตามความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจ (กรณีที่เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้โดยสารมากับรถยนต์กระบะ) จะได้รับค่ารักษาพยาบาล วงเงิน 1,000,000 บาทต่อคน และจะได้รับความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน (รถจักรยานยนต์) ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุครั้งนี้ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ วงเงินความคุ้มครอง 2,500,000 บาทต่อครั้ง นอกจากนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ประสบอุบัติเหตุมีการทำประกันภัยประเภทอื่นๆ เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิต กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุประเภทอื่นๆ ก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมตามสัญญาประกันภัยที่ระบุไว้อีกด้วย