วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
-EconomicsLabour

ออมสิน จับมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เร่งพัฒนาทักษะฝีมือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

            กทม.(2 ตุลาคม 2562) ที่ ห้องรามจิตติ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือ จนสามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ตลอดจนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบและมีความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืน

             ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารฯ ได้ดำเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านกลไก 3 สร้าง คือ สร้างความรู้/อาชีพ สร้างตลาด/รายได้ และสร้างประวัติทางการเงิน เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงในชีวิต ตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน, โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น รวมทั้งได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินโครงการนำร่องช่างประชารัฐมืออาชีพ ต่อยอดผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผ่านการอบรมอาชีพช่างกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในปี 2561 ได้ทดลองหลักสูตรเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Up Skill) จนผ่านหลักสูตรและได้รับใบวุฒิบัตร และยังเพิ่มช่องทางการตลาดหารายได้เพิ่ม ผ่านทางเว็บไซต์ร้านช่างประชารัฐ และ Application Xarapat ส่งเสริมให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีงานทำ

            ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว โดยธนาคารออมสินจะสนับสนุนผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั้งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบุคคลทั่วไป ที่สนใจจะประกอบอาชีพ ได้รับความรู้ทางการเงินและเข้าถึงบริการทางการเงิน ผ่านสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน โดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ ในส่วนของประชาชนทั่วไปที่ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และต้องการนำเงินไปลงทุนประกอบอาชีพ สามารถขอสินเชื่อผู้ใช้แรงงาน สินเชื่อสตรีทฟู้ด สินเชื่อธุรกิจห้องแถว สินเชื่อ Smart Home Stay หรือ ธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น กับธนาคารออมสินได้

                 “ความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในครั้งนี้ จะมีการดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะเป็นผู้ประกอบการและสมัครขึ้นทะเบียนช่างประชารัฐ กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ 77 แห่ง ซึ่งธนาคารฯตั้งเป้าหมายในปี 2562 ผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถต่อยอดอาชีพได้จำนวน 5,000 ราย ในปีนี้” ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าว

            ด้าน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า เพื่อสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งที่ผ่านมากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ให้การสนับสนุนการฝึกอาชีพแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยแบ่งออกเป็นเพื่อประกอบอาชีพอิสระในสาขาอาชีพต่างๆ ได้แก่ ช่างเชื่อม ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างทำผม เป็นต้น มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 270,167 ราย และช่างอเนกประสงค์(ช่างชุมชน) สาขาอาชีพต่างๆ ได้แก่ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างปูกระเบี้อง และช่างประปา มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 15,434 ราย รวมทั้งสิ้น 285,601 ราย

            สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้บูรณาการร่วมกับธนาคารออมสิน ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาความรู้เบื้องต้นการประกอบธุรกิจสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะเวลาการฝึก 12 ชั่วโมง โดยนำร่องฝึกอบรมไปแล้วในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 43 ราย และจะขยายผลการดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ จากเป้าหมาย 5,000 ราย ในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือ และเข้าถึงแหล่งบริการทางการเงิน จนสามารถนำไปประกอบอาชีพ รวมทั้งช่วยเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว รองรับต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต.