วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024
Latest:
-ชุมชน-สังคมพม.

พม.ผุดคำขวัญจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ 2562 หัวข้อ “จิตอาสา”

           กทม.(9 ก.ย. 62) ที่บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการแถลงข่าวงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “จิตอาสา” พร้อมคำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนทุกคนได้แสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ อีกทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเอง อันเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และกระตุ้นให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง

            นายจุติ กล่าวว่า ด้วยองค์การสหประชาชาติ (UNITED NATIONS) ประกาศให้ปี 2528 เป็นปีเยาวชนสากลและขอความร่วมมือให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล และประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จึงจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และปีนี้ จะขึ้นภายใต้หัวข้อ “จิตอาสา”  ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงาน และมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 จำนวน 121 ราย จาก 11 สาขา  แบ่งออกเป็น 1) เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 80 ราย 2) กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 19 กลุ่ม 3) บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 15 ราย และ 4) องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 7 องค์กร  อาทิ นายอเล็กซานเดอร์ ไซม่อน เรนเดลล์ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสาวหนึ่งธิดา โสภณ  นางกรุณา บัวคำศรี และนายกำภู ภูริวดล บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม เป็นต้น

            นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การแถลงข่าวในวันนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การแสดงของศิลปินนักร้องชื่อดัง นางสาวระดับดาว ศรีระวงศ์ (มาตัง The Star) เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม  การนำเสนอผลงานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 วีดิทัศน์ “วันเยาวชนแห่งชาติ” และการขับร้องเพลงประสานเสียง เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียด ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 ได้ที่ www.dcy.go.th