-Local-newsข่าวแดนอิสานชุมชน-สังคม

โอกาสมาแล้ว! Smart On Street พลิกชีวิต “ผู้แสดงความสามารถ” โชว์ศักยภาพสู่ระดับประเทศ

          นครราชสีมา (7มิ.ย.2562) นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีปิด และมอบวุฒิบัตร แก่ผู้แสดงความสามารถที่เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถ (Smart on street) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท

            ภายในงาน นางนภา กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(พส.) มีภารกิจหลักด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่ประสบสภาวะยากลำบาก รวมทั้งการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 โดยสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ ต้องการ “ให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีอาชีพ มีรายได้ ไม่ให้ออกมาทำการขอทาน” และที่สำคัญคือ “ให้แยกผู้แสดงความสามารถออกจากผู้ทำการขอทาน” ปัจจุบันได้ออกบัตรผู้แสดงความสามารถให้กับบุคคลที่มาจดแจ้งขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ จำนวน 4,612 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562) ซึ่งในจำนวนนี้เป็นคนพิการ 1,864 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนผู้แสดงความสามารถทั้งหมด การแสดงความสามารถส่วนใหญ่เป็นการแสดงด้านดนตรี 3,977 คน รองลงมา ได้แก่ การแสดงความสามารถทางนาฏศิลป์ ศิลปะ กายกรรม และละคร ตามลำดับ

            นางนภา กล่าวต่อว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดโครงการพัฒนาผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ (Smart on Street) จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน อบรมให้ความรู้ฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น 5 วัน 4 คืน เพื่อพัฒนาศักยภาพ และยกระดับผู้แสดงความสามารถสู่การเป็นมืออาชีพ สร้างความภาคภูมิใจ สร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ สร้างการยอมรับในกลุ่มผู้แสดงความสามารถและประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีช่องทางและโอกาสในการแสดงมากขึ้น ก่อให้เกิดรายได้เลี้ยงตนเอง ครอบครัว กิจกรรมการอบรมประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเรียนรู้ภาคทฤษฏีและการปฏิบัติด้านการร้องเพลง  ด้านดนตรี ด้านการร้องเพลง กิจกรรมการค้นหาคุณค่าของตนเอง เสริมสร้างความสัมพันธ์และการเข้าสังคม ซึ่งได้เชี่ยวชาญจากหลายสาขามาเป็นวิทยากร อาทิ ครูแอน นันทนา บุญหลง อ.เสกสรร เทพจันทร์ตา คุณโอปอล์ ตันตยานุสรณ์ เป็นต้น นอกจากนี้จะคัดเลือกผู้แสดงความสามารถที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น รุ่นละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน เพื่อเข้าร่วมการประกวดแข่งขันผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะระดับประเทศ

            อธิบดี พส.กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดอบรมพัฒนา ผู้แสดงความสามารถรุ่นที่ 2-4 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 -28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอะเดรียติค พลาเลช กรุงเทพมหานคร ผู้แสดงความสามารถที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทุกจังหวัด หรือ www.smartonstreet.com ส่วนผู้ที่ประสงค์จะทำบัตรผู้แสดงความสามารถ สามารถติดต่อที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด

            “การมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถจะเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้แสดงความสามารถ ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้แสวงหาประโยชน์ และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในการพัฒนาและจัดหาสถานที่ในการแสดงความสามารถ” นางนภา กล่าวตอนท้าย