-AgriEconomics

สสก 3 ระยอง พาสัมผัสของจริง ผลสำเร็จการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จ.ตราด

นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง (สสก.3 รย)  เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สสก.3 รย จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจร เพื่อเยี่ยมชมการพัฒนาการด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดตราด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด และผลสำเร็จจากการส่งเสริมสนับสนุนการทำเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต สำหรับ ศพก. ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง  มีจำนวน 73 ศูนย์ และศูนย์เครือข่ายอีก 915 ศูนย์ ในพื้นที่  9 จังหวัดของภาคตะวันออก และสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่  Young Smart Farmer

 “สำหรับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ที่ได้นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชนนั้น มีสินค้าหลักคือ ทุเรียน เกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้คือ นายมานิตย์ ชิงชัย เนื่องจากในพื้นที่ตำบลประณีต เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้และสวนยางพารา มีพื้นที่การเกษตร 38,910 ไร่ มีเกษตรกร 647 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกไม้ผล 16,144 ไร่ มีพื้นที่ปลูกทุเรียน 5,500 ไร่ ร้อยละ 95 เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เหมาะกับการส่งออก ด้วยตลาดต่างประเทศมีความต้องการสูง ตลอดถึงภายในประเทศก็มีความนิยม และสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทุเรียนในหลากหลายรูปแบบได้” นายดำรงฤทธิ์ กล่าว

สำหรับจุดเด่นของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง คือ การจัดการแปลงทุเรียนหมอนทองที่มีอายุร่วม 30 ปี โดยใช้ทั้งเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน มาผสมผสานกันในการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพ ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมาทำให้เกษตรกรสามารถผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้มีผลกำไรจากการผลิตเพิ่มขึ้น

พร้อมกันนี้คณะสื่อมวลชนยังได้เยี่ยมชมความสำเร็จในการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่พัฒนามาจากการสร้างทายาทเกษตรกรจากรุ่นสู่รุ่น โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนายุวเกษตรกร ให้มีความรู้และทักษะทางด้านการเกษตร สนับสนุนและจูงใจให้ลูกหลาน เกษตรกรเข้ามาทำการเกษตรมากขึ้น พร้อมค้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่จากแหล่งที่มาและชนิดพืชที่ผลิตแบบหลากหลาย ภายใต้แนวทางการสนับสนุนจูงใจให้เข้าสู่อาชีพการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาสู่ Young Smart Farmer ที่เริ่มต้นทำการเกษตร โดยได้รับคำแนะนำปรึกษา และการพัฒนาบ่มเพาะจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการเกษตรของชุมชน สนับสนุนให้มีการพัฒนาต่อยอดการทำการเกษตรเชิงธุรกิจอย่างครบวงจร เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นผู้นำด้านการเกษตรของชุมชนที่มีประสิทธิภาพต่อไป

“สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ โดยทั้ง 9 จังหวัดภาคตะวันออก มี Young Smart Farmer  รวมจำนวน 1,247 คน ส่วนนายรังสรรค์ ทนุพงษ์ หรือ เดี่ยว คือตัวอย่าง Young Smart Farmer  ของจังหวัดตราด ที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ทำฟาร์มเมล่อน ควบคู่กับการปลูกผักสลัด และเชื่อมโยงธุรกิจด้วยการบริหารจัดการฟาร์มให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีผู้คนให้ความสนใจเดินทางเข้าเที่ยวชมจำนวนมากมาอย่างต่อเนื่อง” นายดำรงฤทธิ์ กล่าว

ผอ.สสก.3 รย. เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า นายรังสรรค์ ทนุพงษ์  Young Smart Farmer  ของจังหวัดตราดได้มีการพัฒนาต่อยอดขบวนการผลิตด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเมล่อนเป็นไอศกรีมเมล่อน สมูทตี้เมล่อน เพื่อต้อนรับลูกค้าและจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวฟาร์ม มีการพัฒนาขบวนการผลิตอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการผลิตดินอินทรีย์ และเมล็ดพันธุ์พืชพร้อมปลูก เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในเมืองที่ไม่มีพื้นที่ปลูกและสนใจบริโภคผักอินทรีย์  สามารถนำไปเพาะปลูกในที่อยู่อาศัยของตนเองได้