-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้า 2โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 ใน จ.ตรัง

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562  เวลาประมาณ 09.50 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2533 ตามที่ราษฎรตำบลท่างิ้ว ขอพระราชทานเนื่องจากประสบปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค

            อ่างฯ นี้มีขนาดความจุเก็บกักน้ำ 18.50 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งการส่งน้ำด้วยระบบท่อส่งน้ำ จำนวน 5 สาย ความยาวรวม 19.04 กิโลเมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ 5,200 ไร่ และส่งน้ำโดยลงสู่ตามลำน้ำเดิม (คลองธรรมชาติ) ความยาวรวม 27.00 กิโลเมตร มีอาคารชลประทานขนาดเล็กตั้งอยู่เป็นช่วง ๆ ของลำน้ำ ทำหน้าที่กระจายน้ำเข้าสู่แปลงเพาะปลูก พื้นที่รับประโยชน์ 12,700 ไร่

            นอกจากประโยชน์ในด้านการเพาะปลูกแล้วยังสามารถส่งน้ำดิบให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด วันละ 9,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อจ่ายให้กับราษฎร 5,191 ครัวเรือน รวมถึงส่งน้ำเพื่อการประปาหมู่บ้านวันละ 1,440 ลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยเหลือราษฎร 1,964 ครัวเรือน นอกจากนี้ยังส่งน้ำให้กับเกษตรกรที่ทำฟาร์มไก่เนื้อ การเลี้ยงปลาในกระชัง รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวการพายเรือช่วงหน้าแล้งให้กับถ้ำเลเขากอบอีกด้วย จากนั้น องคมนตรี ได้ปลูกต้นไม้ โอกาสนี้ องคมตรี ได้พบปะซักถามความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วฯ ซึ่งเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ที่สามารถทำรายได้ถึง 1,500-2,000 บาทต่อวัน

            ต่อมาเวลา 13.10 น. องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังโครงการฝายบ้านด่าน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2546 ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุดขอพระราชทานเพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ จัดทำโครงการฝายบ้านด่าน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการฝายบ้านด่าน 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมต่อความต้องการใช้น้ำของราษฎร ปัจจุบันโครงการฝายบ้านด่าน 2 ฯ สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้กับราษฎร 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปากห้วย หมู่ที่ 6 จำนวน 150 ครัวเรือน ประชากร 748 คน และบ้านใสขุดหิน หมู่ที่ 9 จำนวน 50 ครัวเรือน มีประชากร 240 คน สำหรับโครงการฝายบ้านด่าน 1 ฯ ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค จำนวน 3 หมู่บ้าน จำนวน 500 ครัวเรือน และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและสวนผลไม้ประมาณ 500 ไร่ นอกจากนี้ยังส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนบ้านน้ำผุด ให้มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตลอดปี

            พร้อมกันนี้ องคมนตรี ได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานโครงการและทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎรเสมอมา นอกจากนี้ยังฝากให้ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญยิ่งโดยเฉพาะการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร สุดท้ายคือการดูแลรักษาโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป