วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-southern-newsบทความ

อ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลูฯ ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง ปัจจัยพื้นฐานก่อเกิดชุมชนนวัตวิถีท่องเที่ยวเชิงเกษตร

“พูดจริงๆ มีประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้มีน้ำกิน น้ำใช้ และแหล่งท่องเที่ยวที่อาศัยน้ำในลำคลองเพื่อให้บริการล่องแพชมป่าชายเลนออกไปจนถึงชายทะเลที่มีความสวยงาม หลังจากโครงการฯ แล้วเสร็จเราจะร่วมกันบริหารจัดการน้ำ โดยมีคณะกรรมการจากตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านมาช่วยดูแล นับตั้งแต่การเก็บน้ำ การปล่อยน้ำเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยว” นายประทีป สังข์ทอง ราษฎรบ้านเขาพลู ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง หนึ่งในราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลู พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง กล่าว
และบอกด้วยว่า แหล่งท่องเที่ยวที่ชื่อว่าเขาจมป่า อยู่บนเขาพลูที่บ้านน้ำราบ ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทั้งป่าโกงกางที่มีลำคลองคดเคี้ยวออกสู่ทะเล ภูเขาลูกนี้โอบล้อมด้วยป่าชายเลนผืนใหญ่แหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำเค็มตามธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงอาชีพประมงชายฝั่งมาเป็นเวลานาน นักท่องเที่ยวที่เข้าชมธรรมชาติและบรรยากาศป่าชายเลน ก่อนออกสู่ทะเลแหวก ที่มีนามเรียกขานว่า “สันหลังมังกร” โดยสันทรายจะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาตอนน้ำลงสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายรูปได้ ซึ่งมีแพของกลุ่มประมงพื้นบ้านให้บริการ ทำให้ราษฎรมีรายได้จากการจำหน่ายอาหารทะเลและบริการแพ แต่ทั้ง 3 ประการ ป่าชายเลน การประมงชายฝั่ง และทะเลแหวก จะต้องอาศัยความสมบูรณ์จากน้ำในลำคลองเขาพลูเป็นสำคัญในการสรรสร้างตามธรรมชาติให้เกิดขึ้น

นายประทีป สังข์ทอง เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า ที่ผ่านมามีความเดือนร้อนมากเนื่องจากน้ำในลำคลองพลูเริ่มแห้ง ในช่วงหน้าแล้งไม่มีน้ำ ทำให้ราษฎรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำจืดสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ป่าชายเลนได้รับกระทบจากน้ำเค็มรุกล้ำเข้ามามากขึ้น ประมงชายฝั่งต้องออกทะเลไกลกว่าเดิมทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น จึงเกิดเวทีประชาคมขึ้นและชาวบ้านทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าต้องแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในคลองพลู โดยให้ อบต.บางสัก ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลูพร้อมระบบส่งน้ำฯ และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปยังอาคารธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง เพื่อร่วมประชุมรับฟังรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ พบว่ากรมชลประทานได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE) แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จจะช่วยราษฎรในเขต ต.บางสัก อ.กันตัง จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านควนตุ้งกู หมู่ที่ 3 จำนวน 175 ครัวเรือน บ้านน้ำราบ หมู่ที่ 4 จำนวน 255 ครัวเรือน และบ้านเขาพลู หมู่ที่ 6 จำนวน 110 ครัวเรือน รวมทั้งหมด 540 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 2,700 คน มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งพื้นที่การเกษตรประมาณ 450 ไร่ จะมีน้ำใช้ทั้งปี ซึ่งจะสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น ตลอดถึงสามารถบริหารจัดการให้ลำคลองพลูมีน้ำหล่อเลี้ยง และไหลออกสู่ทะเลอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ป่าชายเลน และแหล่งท่องเที่ยวประจำหมู่บ้านสามารถให้บริการผู้คนได้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อความสมบูรณ์เกิดขึ้นอย่างครบวงจร มีภูเขา มีป่าบก มีน้ำ มีป่าชายเลน มีชายหาด และมีกุ้ง หอย ปู ปลา ก็สามารถกล่าวได้ว่า ชุมชนนวัตวิถีท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ก่อเกิดขึ้นแล้ว ณ อ.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง อย่างเป็นรูปธรรม