วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-eastern-newsLabourLocal-news

ผปก.เฮ! คกก.คร.ชลบุรีอนุญาตแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย เดินทางข้ามเขตจังหวัดได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี 15/2565 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีให้ดำเนินการในทุกท้องที่จังหวัดชลบุรี ดังต่อไปนี้
✅ 1. อนุญาตให้แรงงานต่างด้าว เดินทางข้ามเขตจังหวัดได้ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
✅✅ 1.1 เป็นแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
✅✅ 1.2 ก่อนการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวตามข้อ 1.1 จะต้องมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในทุกกรณี (ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว) ทั้งนี้จะอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานข้ามจังหวัดได้เฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสโควิด – 19 เท่านั้น
✅✅ 1.3 ผู้ประกอบการที่จะดำเนินการตามข้อ 1.1 จะต้องตรวจสอบไปยังจังหวัดปลายทางก่อนการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวดังกล่าว ว่ามีมาตรการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เดินทางข้ามเขตเข้า – ออกในพื้นที่จังหวัดด้วยหรือไม่
✅✅ 1.4 การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวตามข้อ 1.1 ในท้องที่จังหวัดอื่น เข้ามาพื้นที่จังหวัดชลบุรี จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการข้างต้นโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง