วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-Healthy

กรมควบคุมโรค รณรงค์วันมาลาเรียโลก 2565 ทุกภาคส่วนร่วมผลักดันสู่เป้าหมายไทย ปลอดไข้มาลาเรีย ภายในปี 2567

นนทบุรี (24 เมษายน 2565) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในวันที่ 25 เมษายนของทุกปี กำหนดให้เป็นวันมาลาเรียโลก โดยปีนี้มีคำขวัญ คือ Harness innovation to reduce the malaria disease burden and save lives หรือ “นวัตกรรมก้าวไกล หยุดไข้มาลาเรีย” ซึ่งประเทศไทยกำหนดเป้าหมายให้ปลอดจากโรคไข้มาลาเรียภายในปี 2567

นายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จของการกำจัดโรคไข้มาลาเรียของประเทศไทยนั้น กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้จัดทำยุทธศาสตร์การกำจัดโรคไข้มาลาเรียในประเทศไทย ระหว่างปี 2560-2569 ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2560 มีการพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการตรวจวินิจฉัยการรักษาและการป้องกันควบคุมยุงพาหะมาประยุกต์ใช้ พบว่าประสบความเสร็จเป็นอย่างมาก โดยตั้งแต่ปี 2560-2564 จำนวนผู้ป่วยลดลงถึง 72% และตั้งแต่ต้นปี 2565 จนถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยไข้มาลาเรียจำนวน 731 ราย โดยเป็นผู้ป่วยมาลาเรียชนิดรุนแรง (ฟัลซิปารัม) เพียง 17 ราย ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และได้ตั้งเป้าหมายกำจัดเชื้อมาลาเรียชนิดรุนแรงให้หมดจากประเทศไทยภายในปี 2566 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก

การดำเนินการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กระทรวงกลาโหม เน้นการควบคุมโรค และตรวจหาเชื้อในกลุ่มทหาร กระทรวงมหาดไทย เน้นการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และกระทรวงศึกษาธิการ เน้นการให้ความรู้ในเด็กนักเรียนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันตนเอง โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมป้องกันตนเอง และค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่แพร่เชื้อ

ด้านแพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กล่าวเสริมว่า ในวันที่ 25 เมษายน นี้ กรมควบคุมโรคได้จัดกิจกรรมวันมาลาเรียโลกในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Facebook LIVE Fanpage กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กระทรวงสาธารณสุข สามารถรับชมวิดีทัศน์ “เปิดกิจกรรมรณรงค์วันมาลาเรียโลก” โดยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และชมวิดีทัศน์ “การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย” นอกจากนี้ ยังมีการเสวนา “นวัตกรรมก้าวไกล หยุดไข้มาลาเรีย”

นอกจากนี้ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ประกาศรายชื่อ 4 จังหวัดที่ได้รับการรับรองจังหวัดปลอดโรคไข้มาลาเรียในปี 2565 ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธ์ ลำปาง ยโสธร และนครศรีธรรมราช