วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-knowledge

กปร.เชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 และส่งผลงานนำเสนอในการประชุมฯ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ในฐานะหน่วยงานกลางในการดำเนินงานสนองพระราชดำริด้านการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ร่วมกับ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กำหนดจัดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ “Vetiver for Soil & Water Conservation: In Commemoration of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great” โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในการประชุมฯ ดังกล่าว

การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่แนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ทั้งนี้ กิจกรรมในการประชุมฯ ประกอบด้วยการบรรยาย การจัดแสดงนิทรรศการ การอบรมหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก และการศึกษาดูงาน

ในการนี้ สำนักงาน กปร.ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ส่งผลงานและโปสเตอร์เพื่อนำเสนอในการประชุมฯ ได้ที่ http://icv7.rdpb.go.th ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566