วันพุธ, กันยายน 27, 2023
Latest:
EconomicsInsurance

คปภ. ลุย!! เดินหน้าพัฒนาประกันภัยประมง

         เลขาธิการ คปภ. เผยความคืบหน้าการจัดทำแบบกรมธรรม์ ช่วยบริหารความเสี่ยงให้กับประมงไทย จะเร่งบูรณาการกับทุกภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 


          นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์พายุปาบึกพัดเข้าฝั่งอ่าวไทย ส่งผลให้พื้นที่หลายจังหวัดในภาคใต้ได้รับผลกระทบเกิดฝนตกหนักเป็นวงกว้างสร้างความเสียหายให้กับประชาชนและชาวประมงเป็นอย่างมาก รวมไปถึงเรือประมงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้และพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ซึ่งได้รับความเสียหาย เป็นจำนวนมาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จึงได้มีนโยบายให้สำนักงาน คปภ. พิจารณานำการประกันภัยเข้ามาช่วยบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติให้กับชาวประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายต่อตัวเรือประมง การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของชาวประมงและลูกเรือประมง

         ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายการให้ความช่วยเหลือชาวประมงเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงาน คปภ. จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประชุมหารือการจัดทำประกันภัยประมง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย กรมประมง กรมเจ้าท่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประมงแห่งประเทศไทย ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันภัยต่อ เข้าร่วมหารือแนวทางการจัดทำประกันภัยประมง ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ได้มีการประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอเกี่ยวกับความคุ้มครอง ภัยที่คุ้มครอง รูปแบบการรับประกันภัย ข้อมูลสถิติ และเบี้ยประกันภัย ตลอดจนการสนับสนุนจากภาครัฐบาล เป็นต้น

          นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการให้ความคุ้มครอง การกำหนดจำนวนเงินชดเชย และการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ที่ประชุมเห็นควรให้มีความคุ้มครองเรือประมง ชาวประมงและลูกเรือประมงเพิ่มเติมจากระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2541 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 โดยจะคุ้มครองตัวเรือทั้งกรณีเรือเสียหาย กรณีเรือจมและกู้ขึ้นมา กรณีเรือสูญหาย/เสียหายหมด และชดเชยเจ้าของเรือหรือลูกเรือประมงกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ ซึ่งการให้ความคุ้มครองโดยอ้างอิงระเบียบดังกล่าวจะทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าเสียหายของบริษัทประกันภัยและส่งผลให้อัตราเบี้ยประกันภัยลดต่ำลงได้

         เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้สำนักงาน คปภ. สมาคมประกันวินาศภัยไทย และบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของการประมงไทย และประสานข้อมูลสถิติความเสียหายที่เกิดกับเรือประมงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อนำไปวิเคราะห์และใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงต่อไป ซึ่งสำนักงาน คปภ. ต้องการให้ระบบประกันภัยเข้าไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนหรือเยียวยาความสูญเสียต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองภัยที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่เรือประมงและชาวประมงให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยด้านการประกันภัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน คปภ. 1186