วันพุธ, กันยายน 27, 2023
Latest:

property

-Economicsproperty

ครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. ใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษี ปี 2565

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้

Read More