ครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. ใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษี ปี 2565

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้

Read more