วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
รอบกรุง

ผส.เลือกตั้งกก.จริยธรรม

          กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดเลือกตั้งกรรมการจริยธรรม

          เมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 ก.พ.2562 ที่ชั้น 9 กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)พร้อมด้วยนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองอธิบดีฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดผส.ทั้งส่วนกลาง และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการจริยธรรม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทำหน้าที่เป็นตัวแทนบุคลากรของกรมกิจการผู้สูงอายุ ในการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมและสวัสดิการของกรมให้เป็นรูปธรรม ซึ่งทางกรมฯ จะประกาศให้ทราบในลำดับต่อไป