วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-Local-newsข่าวแดนอิสานชุมชน-สังคมพช.

กลุ่มผู้ผลิต OTOP อำเภอกระสัง ได้รับมอบใบรับรองและแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม “ตรานกยูงพระราชทาน”

บุรีรัมย์-เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 31 ตุลาคม 2566 นางพนิดา อุระศิลป์ พัฒนาการอำเภอกระสัง มอบหมายให้ นายตีรณ ศิลาลาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้า จำนวน 3 กลุ่ม ในพื้นที่ ตำบลกันทรารมย์ และตำบลเมืองไผ่

ในการนี้ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บุรีรัมย์ ได้มอบใบรับรองและแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ตรานกยูงพระราชทาน ให้แก่กลุ่มทอผ้าไหมจำนวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย #กลุ่มทอผ้าไหมบ้านปลาย ม.4 ต.กันทรารมย์ ได้รับมอบใบรับรองและแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ตรานกยูงพระราชทาน จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ ตรานกยูงสีทอง และตรานกยูงสีน้ำเงิน #กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกยาง ม.5 ต.กันทรารมย์ ได้รับมอบใบรับรองและแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ตรานกยูงพระราชทาน จำนวน 1 ประเภท ได้แก่ ตรานกยูงสีน้ำเงิน และ #กลุ่มชุมชนคนทอผ้าไหมบ้านกลัน ม.4 ต.เมืองไผ่ ได้รับมอบใบรับรองและแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ตรานกยูงพระราชทาน จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ ตรานกยูงสีทอง และตรานกยูงสีน้ำเงิน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญลักษณ์นกยูงไทยให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ นกยูงสีทอง (Royal Thai Silk) นกยูงสีเงิน (Classic Thai Silk) นกยูงสีน้ำเงิน (Thai Silk) และ นกยูงสีเขียว (Thai Silk Blend)

1. Royal Thai Silk นกยูงสีทอง เป็นผ้าไหมที่ผลิตโดยใช้เส้นไหมและวัตถุดิบตลอดจนกระบวนการผลิตที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมของไทยอย่างแท้จริง ดังนี้ ใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านเป็นทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน เส้นไหมต้องสาวด้วยมือผ่านพวงสาวลงภาชนะ ทอด้วยกี่ทอมือแบบพื้นบ้านชนิดพุ่งกระสวยด้วยมือ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น

2.Classic Thai Silk นกยูงสีเงิน เป็นผ้าไหมที่ผลิตขึ้นโดยยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือและกระบวนการผลิตในบางขั้นตอน ดังนี้ ใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านหรือพันธุ์ไทยปรับปรุงเป็นเส้นพุ่งและ/หรือเส้นยืน เส้นไหมต้องสาวด้วยมือ หรือสาวด้วยอุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนไม่เกิน 5 แรงม้า ทอด้วยกี่ทอมือชนิดพุ่งกระสวยด้วยมือหรือกี่กระตุกก็ได้ และต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น

3. Thai Silk นกยูงสีน้ำเงิน เป็นผ้าไหมชนิดที่ผลิตด้วยภูมิปัญญาของไทยแบบประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีการผลิตเข้ากับสมัยนิยมและเชิงธุรกิจ ดังนี้ ใช้เส้นไหมแท้เป็นเส้นพุ่งและเส้นยืน ย้อมด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทอด้วยกี่แบบใดก็ได้และต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น

4. Thai Silk Blend นกยูงสีเขียว เป็นผ้าไหมที่ผลิตด้วยกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผสมผสานกับภูมิปัญญาไทยในด้านลวดลายและสีสันระหว่างเส้นใยไหมแท้กับเส้นใยอื่นที่มาจากธรรมชาติ หรือเส้นใยสังเคราะห์รูปแบบต่างๆ ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน หรือตามความต้องการของผู้บริโภค ดังนี้ ใช้เส้นไหมแท้เป็นส่วนประกอบหลัก มีเส้นใยอื่นเป็นส่วนประกอบรอง ต้องระบุส่วนประกอบของเส้นใยอื่นให้ชัดเจน ทอด้วยกี่แบบใดก็ได้ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น

ในโอกาสนี้ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 3 กลุ่ม ได้รับมอบใบรับรองและแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ตรานกยูงพระราชทาน ในครั้งนี้ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง มีแผนการดำเนินงานในการให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้มีมาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มในอนาคตและเข้าสู่การตลาดออนไลน์มากขึ้น

ติดตามข่าวสารจังหวัดบุรีรัมย์ได้ที่ สวท.บุรีรัมย์ ระบบ FM 101.75 Mhz, AM 1368 Khz และFacebook Fanpage :สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์
ข่าว/ภาพ : คมกฤช พวงศรีเคน /ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน